Unga, nyinflyttade IT-guider –
Ett socialt och symboliskt kapital för digital delaktighet

Många rapporter under de senaste åren tyder på att ungdomar bör vara involverade i utveckling av det digitala samhället. Den svenska regeringens Digidel-kampanj som lanserades 2011 involverade ungdomar för att utbilda äldre. Denna avhandling bygger på kampanj med sitt huvudsakliga syfte är att undersöka hur ungdomar tänker på digital samhället och deras egna kunskaper och färdigheter för att främja digital integration.

Författare: Tomas Granehag
Handledare: Lars Seldén och Tobias Pernler
Examinator: Koraljka Golub
Termin: HT 2014
Ämne: Biblioteks- och informationsvetenskap
Nivå: Kandidat